منِ ناشناس

توماهی ومن ماهی این برکه ی کاشی،اندوه بزرگیست زمانی که نباشی

شب تولدمنه:)

کیک تولدمن


امشب تولدمه ،تولدت مبارک من :)


شب یلد عالی بودتوی دانشگاه واسمون جشن گرفتن وترکوندن خیلی برنامه طنز وشادواسمون اجراکردن وکلی دست زدیم وخندیدیم.کلی خوش گذشت بهمون.


من دوستم طبقه اول جاگیرمون نیومدبخاطرهمین رفتیم طبقه دوم وچون واسمون مانیتورگذاشته بودکل کسایی که طبقه اول مینشستن رو میدیدیم.خودمو فاطی تومانیتورکلی ـشناپیداکردیم وبه حرکاتشون که ازشون بعیدبودخندیدیم.یه نمونه اش دیدن استادحل تمرین ریاضیمون بودکه یه سال بالاییه(ترم سه ایه)وکلاآدم آروم وجدی ای بود بعدماتو مانیتور دیدیم که همین مشغول پرتاب کردن موشک بود(اصلابهش نمی خورد ازاین کارابکنه)تازه تاموشکش رو پرتاپ میکردسمت بقیه برمیگشت سمت دوستاش ومیگفت یه موشک دیگه.یه جادیگه اش هم تاآهنگ شرو کردتندتند بایه حالت خاصی شروع کرد دست زدن. ماهم از اون بالا درحال ناردونه خوردن وخندیدن بهش بودیم  :)


صب روز بعدازشب یلدارفتیم کیک تولدگرفتیم ویه روز جلوتر به پیشواز تولدم رفتیم.


امروز سیل پیام تبریک بودکه ازسوی بانکی که توش پول دارم ودوستام سرازیرشدومن بیجنبه خوشحالِ خوشحال


عصری بامامانم رفتیم بازار ویه دست کش قشنگ ویه پالتوی شیک واسم کادو خریدن.  :)


+عکس کیک تولدمه که بعدازکلی گشتن تونستیم یه شیرینی فروشی پیداکنیم که کیک داشته باشه آخه شب قبلش شب یلدابودوهمه کیک هافروش رفته بود.


++عکسای تبریک تولدم در ادامه مطلبِ


Designed By Erfan Powered by Bayan